AlGEMENE VOORWAARDEN van PMA Nederland BV, PMA Institute/PMA Instituut, PMA International, PMA Party, Lifestyle Aligner, PMA4Edu, hierna te noemen PMA:

1. Inschrijfprocedure, annulering en betalingscondities deelnemer
1.1. De handtekening op het inschrijvingsformulier en/of het indienen van het online inschrijvingsformulier is bindend. De deelnemer heeft echter een bedenktijd van 14 werkdagen. Deelnemer verplicht zich het seminar af te nemen tegen de leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. Het deelnamebedrag dient uiterlijk twee weken voorafgaande aan het seminar te zijn voldaan. Tenzij anderszins tussen partijen overeengekomen, dient het deelnemersbedrag bij vooruitbetaling aan PMA te worden voldaan overeenkomstig de gegevens op de factuur. Deelnemersverkrijgen uitsluitend toegang tot het seminar wanneer hun deelnemersbedrag is voldaan. In uitzonderlijke gevallen kan hetdeelnemersbedrag in contanten aan het begin van de eerste seminardag worden betaald (inclusief B.T.W.).

1.2. Na schriftelijke en/of online inschrijving ontvangt de deelnemer de bevestiging, uitnodiging en factuur. Betaling van een door PMA verzonden factuur dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum en/of voor aanvang van enig seminar of Progressive Mental Alignment Coachings opleiding voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen.

1.3. Indien de opdrachtgever en/of één van de deelnemers namens en/of één van de cliënten van de opdrachtgever (eengedeelte van) de opdracht wenst te annuleren of in het geheel niet nakomt, blijft de opdrachtgever gehouden aan de betalingsverplichting van 100% over het reeds uitgevoerde gedeelte en over de resterende uitvoering aan één van de onderstaande opties in geval de annulering plaatsvindt: Het inschrijvingsbedrag van de Progressive Mental Alignment Coachings opleiding (PMAKerntraining) en PMA-V is non-refundable.

 Voor alle andere cursussen, seminars e.d. geldt dat de deelnemer tot vier weken voor aanvang kosteloos kan annuleren, daarna is deelnemer per opvolgende week 25% van het deelname bedrag verschuldigd (annulering binnen vier weken voor aanvang: 25%, binnen drie weken: 50%, binnen twee weken: 75%, binnen één week: 100%).

 In geval van verhindering kan deelnemer een ander persoon in diens plaats laten deelnemen.

 Als men de aangeboden diensten niet meer wenst af te nemen is men wel verplicht de eventuele resterende termijnen te betalen.

1.4. Wanneer de vooraf vastgestelde seminardata wijzigen of door overmacht vervallen, wordt het cursusbedrag minus het reeds door PMA uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan deelnemer gecrediteerd. Bijvoorbeeld bij ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de PMA Trainer en afwezigheid van een beschikbare invaller, bij te weinig deelnemers,etc. PMA en/of de PMA Trainer/Coach is niet aansprakelijk voor vertraging/niet kunnen doorgaan van het seminar als gevolg van overmacht.

1.5. Vervoerskosten, extra kosten buiten het afgesproken bedrag, overnachtingen e.d. zijn altijd voor rekening van deelnemer.

1.6. Alle bedragen/prijzen zijn, tenzij anders vermeldt, inclusief BTW

1.7. Indien deelnemer zich geheel of gedeeltelijk niet houdt aan de voorwaarden, dan wel anderszins de goede naam en faam van PMA of de PMA methode, al dan niet opzettelijk, aantast, zich misdraagt op het seminar, één en ander ter beoordeling van PMA en/of de PMA Trainer/Coach, heeft PMA en/of de PMA Trainer/Coach het recht deelnemer toegang tot hetseminar te weigeren of weg te sturen. In dat geval is deelnemer verplicht om op eerste verzoek van PMA het persoonlijkePMA werkboek en alle door PMA verstrekte gegevens onmiddellijk en zonder dat hem enig beroep op opschorting toekomt aan PMA geheel en volledig terug te geven. Deelnemer moet de hiervoor bedoelde goederen teruggeven op het adres zoals PMA dat zal opgeven. Deelnemer kan in geval van weigering van toegang nimmer enige schadevergoeding vorderen vanPMA en/of de PMA Trainer/Coach, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

1.8 Levering geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. Pas na volledige betaling van de koopprijs van de goederen zal het eigendom overgaan op de koper.

2. Emotionele diepgang
2.1. PMA heeft een grote emotionele diepgang, er kunnen sterke emotionele reacties omhoog komen die fysiek worden gevoeld. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor de veranderingen in en/of resultaten van zijn/haargewijzigde gedrag. PMA en/of de PMA Trainer/Coach zijn nimmer verantwoordelijk voor de fysieke of emotionele veranderingen of symptomen die mogelijkerwijs ontstaan tijdens of na een sessie en/of seminar.

2.2. Een PMA Trainer en/of PMA Coach is geen arts en kan geen medicijnen voorschrijven, medische of psychische diagnoses stellen, medische handelingen verrichten van welke aard dan ook en/of raad geven aan de deelnemer ten aanzienvan medische en/of juridische kwesties. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheidstoestand.

3. Verplichtingen
3.1. Het is deelnemer niet toegestaan om de PMA methode en/of technieken zoals vermeld in het persoonlijk PMA werkboeken/of het materiaal zoals dit door PMA wordt onderwezen in woord en geschrifte, te gebruiken – al dan niet onder dezelfde ofeen andere naam of gebruikmaking van dezelfde of andere nomenclatuur – voor het geven van een cursus c.q seminar c.q.opleiding, anders dan door PMA wordt toegestaan. Opleidingen in PMA kunnen uitsluitend worden gedaan door PMA en/ofdoor PMA daartoe schriftelijk gemachtigde personen.

3.2. Het is deelnemer niet toegestaan merknamen en andere zaken die eigendom zijn van PMA te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van PMA.

3.3. PMA belooft altijd ten hoogste een inspanningsverplichting. Alle door PMA ingezette trainers en coaches zullen naar eer en geweten en naar beste kunnen hun talenten, tijd en energie voor het welslagen van dit traject inzetten. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor voortgang, effecten en resultaten van gevolgde trajecten.

4. Geheimhouding
4.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst rechtstreeks of via andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2. Ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen er opnames worden gemaakt van de sessies. Deze worden uitsluitend gebruikt voor interne training van de PMA coach.

5. Uitvoering
5.1. Bij het uitvoeren van de opdracht heeft PMA de inspanningsplicht om hierin naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en deskundigheid te handelen. Het bereiken van het beoogde resultaat kan door PMA niet worden gegarandeerd. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt PMA zich het recht voor alle, of een gedeelte van de werkzaamheden, door één van haar medewerkers, coaches of trainers telaten verrichten. Uitvoering van opdrachten vindt plaats in overleg met opdrachtgever op door PMA aan te wijzen locaties.PMA baseert zich op door de opdrachtgever verstrekte informatie en/of hulpmiddelen welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk en wenselijk worden geacht. Indien de opdrachtgever de benodigde informatie en/of hulpmiddelen niet tijdig en/of onvolledig verstrekt, kan PMA de opdrachtvoering opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten inrekening brengen aan de opdrachtgever.

6. Klachten
6.1. De opdrachtgever dient klachten over de verrichte werkzaamheden binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van deze werkzaamheden schriftelijk te melden aan PMA. Indien een klacht gegrond is verklaard, zal PMA de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden en dit door deze schriftelijk is bevestigd. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal PMA slechts aansprakelijk gesteld kunnen worden binnen de grenzen van artikel 7 en 8.

6.2. Klachten zullen binnen 14 dagen na ontvangst in behandeling genomen worden en binnen 4 weken afgehandeld.

7. Aansprakelijkheid
7.1. PMA is aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen voor zover deze in redelijkheid aan PMA moeten worden toegerekend en tevens het gevolg zijn van het niet in acht nemen door PMA van de zorgvuldigheid en deskundigheid die van haar in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht. PMA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door zich bij de opdracht uitvoering te baseren op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en/of hulpmiddelen. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat PMA van deelnemer heeft ontvangen.

7.2. PMA en/of de PMA Trainer/Coach is jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies, etc.) gehouden tot betaling van enige schadevergoeding en/of boete, hoe genaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vastte staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat de hoogte van het door PMA te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat PMA van deelnemer heeft ontvangen. In alle gevallen geldt dat de hoogte van het door PMA te betalen bedrag terzake van schadevergoeding en boete nooit hoger zal zijn dan €5.000,-. Voorts blijft in alle gevallen gelden dat PMA nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken inde onderneming van deelnemer.

8. Geschillen
8.1. PMA is van rechtswege gerechtigd om de opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een boete in rekening te brengen voor alle bedragen die niet binnen de overeengekomen termijn zijn voldaan. Die boete bedraagt de volgens de Europese regelgeving wettelijk toegestane rente met een minimum bedrag per opgelegde boete van €150,-. De rente wordt berekend vanaf de vervaldatum tot de datum dat het volledige bedrag is voldaan. Eventuele boetes worden per separate facturen bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijk verschuldigde rente, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In geval faillissement of surseance van betaling, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever jegens PMA onmiddellijk opeisbaar zijn. Bij achterwege blijven van betaling kan de uitvoering van de opdracht door PMA worden opgeschort.8.2. Wanneer partijen niet langer in staat zijn om eventuele meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan kiezen zij gezamenlijk een, voor beide partijen acceptabele, bemiddelaar.

8.3. Wanneer deze bemiddelaar na redelijke pogingen evenmin in staat is om het geschil naar behoren op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan het kantongerecht behorende bij de vestigingsplaats van PMA Nederland.

8.4. Bij eventuele schadeclaims door opdrachtgever of zijn/haar vertegenwoordigers, geldt dat PMA te allen tijde maximaal aansprakelijk is voor een bedrag dat gelijk is aan het ontvangen bedrag van de totale opdracht.

9. Toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden
9.1. Deze voorwaarden gelden voor alle diensten en producten van PMA en zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten tussen PMA en de opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijkis afgeweken. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PMA waarbij de uitvoering door derden geschiedt.

9.2. Om deel te kunnen nemen aan het meerdaagse daagse deel van de PMA Coach opleiding (PMA Kerntraining) zal voor aanvangvan de opleiding door de deelnemer een overeenkomst worden getekend waarin een samenvatting van deze algemenevoorwaarden worden opgenomen. In deze overeenkomst zijn tevens de auteursrechten betreffende de PMA techniek en bepalingen omtrent het uitvoeren van de PMA techniek zoals deze wordt onderwezen tijdens de opleiding vastgelegd. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen moeten aan een bevoegderechter in Nederland worden voorgelegd.